digitale mediaproducties

VoorwaardenAlgemene Voorwaarden


zimniak.com hanteerde sinds 1 september 2003 de Algemene Voorwaarden van de Federatie Nederlandse IT (FENIT), zoals gedeponeerd d.d. 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.zimniak.com verving per 1 september 2009 de hiervoor genoemde voorwaarden door de Algemene Voorwaarden van ICT~Office, zoals gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.zimniak.com vervangt per 1 januari 2020 de hiervoor genoemde voorwaarden door de Nederland ICT Voorwaarden zoals gedeponeerd door NLdigital. Voor filmproducties zijn daarbovenop de Aanvullende Voorwaarden Filmproducties van toepassing.

De hierboven van toepassing zijnde voorwaarden zijn of worden u bij offerte ter hand gesteld en worden u op elk moment op uw verzoek toegezonden.


Aanvullende Voorwaarden Filmproducties

Op het gebied van filmproductie zijn vele varianten mogelijk. Daarom is het ook van belang om vooraf heldere afspraken te maken.De productietijd en prijs hangen onder meer af van het aantal filmmomenten, de locaties waar gefilmd gaat worden, het benodigde aantal personen/medewerkers, welke hard- en software dient te worden ingezet, de kosten die de te gebruiken muziek met zich meebrengt, de kosten van voice-over, maar natuurlijk ook de wijze waarop een script geschreven en aangeleverd wordt, welke personen er in de film zullen meespelen en vanzelfsprekend eventuele special effects en de montage.

Wij achten het waardevol om duidelijke afspraken te maken, zodat beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht en welke (tegen)prestaties er geleverd dienen te worden. Daarom zijn op alle audiovisuele producties de Aanvullende Voorwaarden Filmproducties die in onderstaand document nader zijn omschreven van toepassing.

Aanvullende Voorwaarden Filmproducties (PDF)